Ефективна комуникация

Изследванията показват, че „Хората не напускат организациите, хората напускат хора.“

Затова отношенията между служителите на работното място са ключови за ангажираността и продуктивността в организациите.

Подобряването на умението за ефективна комуникация повишава качеството на взаимоотношенията и връзките на работното място, разкрива възможности, превантира и разрешава конфликти.

Запиши час

Обучението включва:

  • 5 начина, по които мозъкът възприема и обработва информацията отвън
  • 3 нива на слушане, елементите на активното слушане,  качествата на добрия слушател, бариерите пред активното слушане и техники за активно слушане
  • Видовете въпроси и как структурата на въпроса определя отговора, който ще получим. Това, което получаваме в комуникацията е резултат от това, което изпращаме.
  • Целта и намерението в комуникация. Какви са резултатите,  които окчаквате да постигнете в комуникацията. Каква е вашата роля в комуникацията.
  • Принципи и приоритети в комуникацията – яснота, емпатия, фокус, откритост, познаване на аудиторията / човека отсреща, време, невербална комуникация.
  • Принципи и техники в комуникацията отвъд това, което е видимо за очите и доловимо за ушите. “Най-важното нещо в комуникацията е да чуеш неизказаното”.

Времетраенето и цената зависи от нуждите и продължителността на обучението.