Общи условия

Настоящите общи условия ce oтнacят дo използването на yeб caйт https://veselamangeyna.com, собственост на Весела Мангейна и Войс ъф Майнд Коучинг ЕООД, както и за използването на услуги, предлагани от Весела Мангейна.

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Весела Мангейна и Войс ъф Майнд Коучинг ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (наричан още ИЗПЪЛНИТЕЛ), и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (наричани още ВЪЗЛОЖИТЕЛИ), на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Дружество: Войс ъф Майнд Коучинг ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 206864644
Седалище и адрес на управление: София 1700, ул. Борис Арсов 12
Адрес за кореспонденция: София 1700, ул. Борис Арсов 12
Телефон: 0898590407
E-mail: info@veselamangeyna.com
Уеб сайт: https://veselamangeyna.com

Надзорни органи:
[1] Дружество: Комисия за Защита на Лични Данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Телефон: 02/ 915 3 518
Уеб сайт: www.cpdp.bg

[2] Дружество: Комисия за Защита на Потребителите
Седалище и адрес на управление: гр.София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
Адрес за кореспонденция: гр.София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
Тел.: 02/933 0565
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Основните характеристики на Услугата са следните:

● Консултации дигитално/онлайн бизнес развитие;
● Дигитална/онлайн реклама;
● Email маркетинг;
● Създаване на съдържание;
● Създаване и управление на дигитални/онлайн активи.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика;

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при изявяване на желание за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.